Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
 

 
สถานที่ติดต่อ
หนังสือพิมพ์
  
     
   
   

 
ข้อมูลทั่วไป

สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนนาแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีเขตติดต่อกับจังหวัดนครพนมห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ประมาณ 33 กิโลเมตร มีพื้นทีทั้งหมด ประมาณ 365  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 228,125 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดอื่นๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปลาปากและอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับหนองหาร อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลาดชันจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอซึ่งมีพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่วมถึง จำนวนประชากร ทั้งหมด 34,636 คน ชาย 17016 คน หญิง 17,620 คน ประชากรในพืนที่ประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลายเผ่า เช่น ภูไท ย้อ เป็นต้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือร้อย 80 โดยมีอาชีพหลักคือ การทำนา อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

ที่ตั้ง     สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนนาแก้ว ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอโพนนาแก้ว ถนน รพช.สายนาแก้ว-ดงน้อย(ลาดยางอัลฟาส)ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 10-11 หมู่ที่ 9 ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร

 

   
 

   
     
 

 

การควบคุมการจราจรและบริการสังคม

 ชุดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส.ภ.อ.โพนนาแก้ว ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ มาตราการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.,เมาไม่ขับ พร้อม และตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่ โดยเน้นความผิดในลักษณะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร เช่น ขับรถใช้ความเร็วเกินกำหนด ขับแซงในที่คับขัน บรรทุกผู้โดยสารเป็นจำนวนมากและไม่ปลอดภัย รวมทั้งกวดขันมิให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
     
   
     
โครงการครู  5 นาที
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการโครงการครู 5 นาที ออกให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา โรงเรียน ในเขตอำเภอโพนนาแก้ว เพื่อให้ความรู้ด้านการจราจร การป้องกันยาเสพติด การแจ้งข่าวอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม สัปดาห์ละ 3 ครั้ง การดำเนินการจนกว่าจะครบทุกโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม>>

   ระบบรายงานสถิติคดี
>> รายงานสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มและอุบัติเหตุจราจรทางบก
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 


 
 

ค้นหาเวบ ตร.
 
 
 
 
 
 
ขนาดตัวอักษร: XX-Small Font Size X-Small Font Size Small Font Size

จำนวนผู้เข้าชม
     
 Divider ©Copyright 2007 สภ.อ.โพนนาแก้ว. All rights reserved.